Top 99 domain with BG country

11. bnr.bg
67. ski.bg