Top 99 domain with BG country

34. bnr.bg
79. ski.bg