Top 99 domain with BG country

17. pan.bg
21. bnr.bg
80. ski.bg